การให้ความช่วยเหลือ

ระบบรับเรื่องร้องทุกข์

กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ
ต้องการขอรับความช่วยเหลือ
ตกทุกข์ได้ยากทั่วไป
เจ็บป่วย / ติดตามหาญาติในต่างประเทศ / ทรัพย์สินสูญหาย / ถูกโจรกรรม / ขอเดินทางกลับประเทศไทย / ผู้ที่อาจเข้าข่ายเป็นเหยื่อค้ามนุษย์
ฌาปนกิจศพ / ส่งศพ / อัฐิ กลับประเทศไทย
ดำเนินการให้ความช่วยเหลือคนไทยที่เสียชีวิตในต่างประเทศ
ออกหนังสือรับรอง NOC
เพื่อประกอบการขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา เช่น การเปลี่ยนการตรวจลงตราประเภท J-1 เป็น Green card holder
การให้ความช่วยเหลือคนไทยที่ถูกจับกุม
ฝากของเยี่ยม / ค่าใช้จ่าย
ผู้มีความผิดในต่างประเทศ
การส่งตัวกลับผู้ที่เคยกระทำความผิดในต่างประเทศ
ประเด็นของแรงงาน / ลูกเรือประมงไทย
ติดตามสิทธิประโยชน์ / ค่าจ้าง / ค่าจ้างค้างจ่าย / ส่งตัวกลับ
ช่องทางการขอความช่วยเหลืออื่นๆ

ประเทศที่ต้องการติดต่อ

 

Call Center กรมการกงสุล
0-2572-8442 ตลอด 24 ชั่วโมง

ติดต่อเจ้าหน้าที่กองคุ้มครองฯ

0-2575-1019
0-2575-1023
0-2575-1047
0-2575-1048
0-2575-1049
0-2575-1051
0-2575-1053
0-2981-7277
0-2981-7230
Fax 0-2575-1052

สามารถนำเอกสารหลักฐานประกอบคำร้อง ยื่นเรื่องด้วยตนเองที่
กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี อาคารบี ฝั่งทิศตะวันออก ชั้น 7 ถนน แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210